söndag, januari 23, 2005

Inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

De senaste veckorna har svenskarna skänkt 600-700 miljoner till biståndsorganisa-tionerna. Bakgrunden är som bekant att vi alla berörts av den enorma flodvågskatastrofen i Sydostasien. Det är inte omöjligt att ett par hundra miljoner ytterligare samlas in inom den närmaste tiden. I så fall innebär det att varje svensk skänkt 100 kronor till bistånd på kort tid. Fine. Regeringen borde ta en rejäl funderare på hur givarna kan inspireras att ge ytterligare gåvor till biståndsorganisationerna. Jag är övertygad om att införande av en avdragsrätt skulle stimulera till fortsatta insatser. På så sätt skulle också den svenska totala biståndsinsatsen förmeras.

Just nu är fokus på det som skett i Sydostasien. Det är lätt att glömma alla andra katastrofer i världen, till exempel Aids-epidemin i Afrika med miljontals föräldralösa barn som följd. Det finns alltså stora utmaningar och behov som väntar.

De ideella organisationerna bedriver ett oersättligt arbete. Deras verksamhet är beroende av gåvor från privatpersoner. I de flesta europeiska länder stimuleras gåvor till ideella organisationer genom olika former av skatteavdrag för givaren. Så är det inte i Sverige. De enskilda organisationerna utgör en ytterst viktig aktör för det bilaterala biståndsarbetet. De har, med sina ofta väl utbyggda nätverk, goda förutsättningar att se till att biståndsmedel når målen utan svinn och höga administrativa kostnader. Deras nära kontakt med medborgarna möjliggör mer delaktighet bland befolkningen i samhällsdebatten och knyter på så vis an utvecklingen av ett demokratiskt synsätt med hjälp av biståndsmedel, något som bör utnyttjas betydligt mer i det svenska utvecklingssamarbetet.

Enskilda organisationer bör därför användas i större utsträckning än idag i planeringen och genomförandet av nationella, såväl som internationella biståndsinsatser och i samråd kring landstrategier och möjligheterna att bygga upp starka civila samhällen. I de fall där samarbete ingås med demokratiskt tvivelaktiga regimer bör därför svenska biståndsinsatser i första hand kanaliseras via och till enskilda icke-statliga organisationer. Det är speciellt viktigt att stödja det civila samhället på lokal nivå. Biståndsinsatser på lokal nivå är ofta betydligt effektivare än de som görs på nationell nivå, framför allt beroende på att förutsättningarna för projekt är tydligare på lokalnivå.

Vi kristdemokrater vill införa avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och anslår för detta 1,4 miljarder kronor under 2006 och 2007. Det kan till exempel handla om välgörenhetsorganisationer som Rädda Barnen och Stadsmissionen men också biståndsorganisationer, människorättsorganisationer och religiösa samfund.

Under 2005 bör införandet av avdragsrätt förberedas bland annat genom att utreda vilka förutsättningar som ska gälla för att avdragsrätt ska medges. Goda exempel finns bland annat från Norge.