torsdag, september 04, 2008

Välkommen satsning på psykiatrin

Den senaste tiden har den psykiatriska vården varit i fokus av fler anledningar.
Det är därför glädjande att regeringen gör en sådan kraftfull satsning på den psykiatriska vården som idag aviserats av partiledarna. Förslagen som kommer också att förebygga att människor, inte minst barn och unga, utvecklar psykisk ohälsa och förbättra rehabiliteringen av de redan psykiskt sjuka.

Satsningen är omfattande och fokuserar på flera områden. Den psykiatriska vården och omsorgen förstärks och meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning betonas särskilt. Ytterligare medel avsätts till barn och ungdomspsykiatrin, till utbildning och kompetens för personal inom vård – och stödverksamheter och till kvalitetsutveckling.

Under många år har behoven inom psykiatrin varit eftersatt. Många människor har inte fått den vård och det stöd som de behövt. Regeringen har tidigare satsat 1 miljard kronor för att förbättra psykiatrin. De 2,7 miljarder som nu avsätts för åren 2009-2011 är mycket betydelsefulla.

Många med psykisk funktionsnedsättning har förmåga att arbeta, men har inte fått den möjligheten. Att ha en meningsfull sysselsättning hjälper många gånger till att återvinna hälsan. I den kommande budgeten kommer ett långsiktigt ekonomiskt stöd till landets kommuner för att stärka deras möjlighet att erbjuda arbete och sysselsättningsrehabiliterande tjänster genom upphandling av intresseorganisationer. Det är mycket positivt.

Att en fortsatt förstärkning av barn-och ungdomspsykiatrin inkluderas och finns med i satsningen är också viktigt. Väntetiderna för att få vård och hjälp har varit orimligt långa. Nu avsätter regeringen medel för att utse försökskommuner för att utveckla barn-och ungdomspsykiatrin. Det kan ge goda erfarenheter och kraftfullt bidra till att barn-och ungdomspsykiatrin utvecklas ytterligare.

Förbättringen handlar inte bara om pengar. Det handlar också om utbildning och utveckling av gemensamma riktlinjer och att vården byggs utifrån aktuell forskning.