fredag, september 21, 2007

Stor barnkultursatsning i regeringens budget

Den stora satsning som vi i Alliansregeringen gör på kultur är mycket nödvändig för att alla människor skall få tillgång till den rika kultur som vi i Sverige faktiskt har, men som har varit eftersatt i många år av den socialdemokratiskt styrda regeringen. Att få vara med och ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sin egen kultur känns mycket bra, och något jag är stolt över att vi Kristdemokrater har kunnat vara med och driva igenom.

I budgetpropositionen som presenterades igår av regeringen framgår att det satsas drygt 200 miljoner kronor på kulturområdet. Satsningar görs bl.a. på att stärka barn- och ungdomskultur, vård av kulturarv men även satsningar på mångfald och internationell kulturverksamhet. Under 2006 påbörjades det s.k. Accessprojektet med syfte att vårda och bevara olika kulturinstitutioners samlingar och göra de tillgängliga. Detta arbete har förlängts och kommer att pågå under 2008 och 2009.

Barn- och ungdomskultur är en viktig prioritering som Kristdemokraterna drivit länge, och där en långsiktig satsning, Skapande skola, nu finns med i regeringens kulturbudget. Satsningen syftar till att barn och ungdomar skall få ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande. Skapande skola-satsningen innebär att stimulansmedel avsätts till kulturverksamheter och eget skapande för landets alla elever i årskurserna 7-9.

Kulturen är en viktig del i den utveckling barn går igenom. Det finns forskning som visar att barn som regelbundet ägnar sig åt kulturell verksamhet får större förmåga att uttrycka sina känslor. Denna satsning handlar om att barn och ungdomar själva får vara ta del i skapandet av kultur och att de skall få se den viktiga roll som deras skapande har för vårt samhälle idag.

Kulturen, både nyskapande och bevarande av vårt kulturarv, är andra viktiga inslag i vårt samhälle. Vi vill arbeta för en breddning av den kulturpolitik som styrt Sverige under flertalet socialdemokratiska regeringar. Musiker är en grupp som länge varit eftersatta, och därför vill vi nu bredda den s.k. dans- och teateralliansen som finns idag med att tillföra en musikallians. Avsikten är att utveckla matchning och arbetsförmedling, och ge möjlighet till en konstnärlig utveckling på området.