torsdag, oktober 23, 2008

Forskningspropositionen och Karlstads Universitet

Vill med anledning av rektorns samt landshövdingens utspel ge några kommentater från min horisont som Värmländsk riksdagsledamot. Jag har inte detaljkunskap på området men vill ge några kommentarer som kan ge några kompletterande vinklingar på dagens proposition.

För det första;
Totalt tillförs sektorn 5 Miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som i den förra forskningspropositionen.(Det brukar lämnas en stor forskningsproposition varje mandatperiod) Det handlar alltså om stora resurstillskott under de närmaste åren. 1%-målet beräknas nås redan 2009.

Av dessa 5 miljarder kronor är:
- 1,55 Miljarder kronor är fria anslagshöjningar till universitet och högskolor fördelade efter kvalitetsindikatorer.
- 1,8 Miljarder kronor strategiska satsningar inom medicin, teknik och klimat.
- 675 miljoner kronor fria forskningsresurser till forskningsråden.

Regeringen har beslutat att de direkta anslagen till universitet och högskolor till viss del ska fördelas efter mätningar av forskningens kvalitet. Denna mätning har gjorts exakt likadant på alla universitet och högskolor. Att Karlstad får en
lägre ökning än andra beror på resultatet i kvalitetsmätningen. Den summa som nu presenterats är preliminär och kommer att räknas om varje år.

Varje universitet och högskola får 8000 kronor per student i garanterad minimiresurs för forskning. Övriga medel kommer att fördelas efter en utvärdering där två kriterier blir avgörande. Den ena är citeringar, det vill säga hur ofta ett lärosätes vetenskapliga produktion citeras av andra. Det andra är hur mycket externa medel, från exempelvis forskningsråd och näringsliv, ett lärosäte attraherar.

Resursfördelningen av sker enligt kvalitetskriterierna som sammanvägs över tre år. Siffrorna för 2010-12 kan därmed påverkas och förändras av lärosätenas forskningsutveckling under denna tid.

Det är absolut inte så att storstäderna gynnas mer än andra. Jönköpings högskola och Högskolan i Borås och Högskolan i Väst och högskolan i Kristiansstad får de procentuellt sett största resursökningarna. Regeringens stärker forskningen
av högst kvalitet oavsett vem som utför den. Det är kvaliteten som styr, inga regionalpolitiska eller storstadspolitiska hänsyn.

Det inrättas sju innovationskontor spridda över landet. De har placerats vid de lärosäten som har stor andel medicinsk eller teknisk forskning. Dessa sju kontor ska vara ett stöd för samtliga lärosäten. Inte enbart de lärosäten där de är placerade.
På Karlstads universitet kommer det finnas drygt 180 miljoner kronor till forskning under 2009.

Det är med andra ord inte kört för Karlstads Universitet. Det finns goda möjligheter att få mer pengar kommande år. Kvalitet kommer att löna sig.

1 Comments:

At 1:07 fm, Anonymous Anonym said...

lasa hela bloggen, ganska bra

 

Skicka en kommentar

<< Home