fredag, september 21, 2007

Stor barnkultursatsning i regeringens budget

Den stora satsning som vi i Alliansregeringen gör på kultur är mycket nödvändig för att alla människor skall få tillgång till den rika kultur som vi i Sverige faktiskt har, men som har varit eftersatt i många år av den socialdemokratiskt styrda regeringen. Att få vara med och ge barn och ungdomar möjligheten att utveckla sin egen kultur känns mycket bra, och något jag är stolt över att vi Kristdemokrater har kunnat vara med och driva igenom.

I budgetpropositionen som presenterades igår av regeringen framgår att det satsas drygt 200 miljoner kronor på kulturområdet. Satsningar görs bl.a. på att stärka barn- och ungdomskultur, vård av kulturarv men även satsningar på mångfald och internationell kulturverksamhet. Under 2006 påbörjades det s.k. Accessprojektet med syfte att vårda och bevara olika kulturinstitutioners samlingar och göra de tillgängliga. Detta arbete har förlängts och kommer att pågå under 2008 och 2009.

Barn- och ungdomskultur är en viktig prioritering som Kristdemokraterna drivit länge, och där en långsiktig satsning, Skapande skola, nu finns med i regeringens kulturbudget. Satsningen syftar till att barn och ungdomar skall få ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande. Skapande skola-satsningen innebär att stimulansmedel avsätts till kulturverksamheter och eget skapande för landets alla elever i årskurserna 7-9.

Kulturen är en viktig del i den utveckling barn går igenom. Det finns forskning som visar att barn som regelbundet ägnar sig åt kulturell verksamhet får större förmåga att uttrycka sina känslor. Denna satsning handlar om att barn och ungdomar själva får vara ta del i skapandet av kultur och att de skall få se den viktiga roll som deras skapande har för vårt samhälle idag.

Kulturen, både nyskapande och bevarande av vårt kulturarv, är andra viktiga inslag i vårt samhälle. Vi vill arbeta för en breddning av den kulturpolitik som styrt Sverige under flertalet socialdemokratiska regeringar. Musiker är en grupp som länge varit eftersatta, och därför vill vi nu bredda den s.k. dans- och teateralliansen som finns idag med att tillföra en musikallians. Avsikten är att utveckla matchning och arbetsförmedling, och ge möjlighet till en konstnärlig utveckling på området.

fredag, september 14, 2007

Stöd till utsatta barn

I måndags deltog jag i en intressant och viktig satelitkonferens på CCC i Karlstad. Ämnet var "Dags för barnen" och handlade om alla utsatta barn. Det vill säga de barn som lever med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Det kan finnas 200 000 barn i Sverige som på detta sätt är särskilt utsatta. Det visade sig att många kommuner (Alltför många) inte har något stödarbete, till exempel stödgrupper för dessa barnen och ungdomarna. Idag kanske bara en procent av barn till missbrukare får stöd och hjälp.

I Karlstad deltog nästan 350 personer och via satelitlänk fck vi höra drottningen inleda konferensen. Sedan talade folkhälsominister Maria Larsson(kd). Hon lovade en bättre kartläggning och en bättre samordning och samarbete mellan olika myndigheter.

Hon kan också tänka sig en samlad skyddslag för barn och ungdomar. Själv deltog jag i ett panelsamtal i Karlstad där jag pratade om att de sociala frågorna också borde vara en regionfråga. Idag handlar det mest om kultur, utbildning och infrastruktur. Borde inte verka för ett större samarbete också på det sociala området.

Förhoppningsvis kan den landsomfattande konferensen bli ett rejält startskott för en större insats för utsatta barn som behöver extra stöd och hjälp. Självklart ska stat och myndigheter göra mer men jag tänker på oss alla vuxna som säkert har någon eller några i vår omgivning som vi kan stötta på eget sätt.

fredag, september 07, 2007

Trollfladdermus synlig i Värmland

Nu är det full fart i Värmland på många områden. Tillväxt, fler i arbete, kulturframgångar. Det senaste på pluskontot är att en ny däggdjursart hittats i Värmland. I samband med en inventering under sommaren har nämligen länsstyrelsen hittat Trollfladdermus. Fantastiskt!

torsdag, september 06, 2007

Fem vargar

5 vargar har dödats i Sverige sedan 16 augusti, vilket är ovanligt många.

( Tidningen Dagen idag)

onsdag, september 05, 2007

Fler vill förändra attityden gentemot de äldre

Den blivande partiledaren för folkpartiet, Jan Björklund, anser att attityden gentemot de äldre måste förändras. Han kan till och med tänka sig en ny lag mot åldersdiskriminering. Välkommen i gänget Jan. Detta är en fråga vi kristdemokrater drivit under ett antal år. Vi förde fram det ganska starkt i valrörelsen förra året. I vår valplattform skrev vi följande:

"Seniorerna blir alltfler i vårt samhälle. Många av dessa är aktiva och friska högt upp i åren.
Trots det ställs de ofta utanför i samhällslivet och blir diskriminerade på arbetsmarknaden.
Seniorernas kraft och kunskaper tas inte tillvara. Som senior måste man få flexibla och
ökade möjligheter att arbeta, så länge man känner att man har ork och vilja. Därför måste
det löna sig bättre att arbeta några år till. Samhällsekonomiskt görs även en vinst genom att
vi får fler arbetande skattebetalare och behåller kompetensen. Seniorerna är en tillgång i
samhället och inte en belastning. Det är skrämmande att vi i Sverige inte bättre tar till vara
på äldre människors erfarenheter och kunskaper."

söndag, september 02, 2007

Närradion ska utvecklas, inte avvecklas

Deltog igår i ett intressant närradioseminarium i Göteborg. Det fanns en orsak till att vi samlades just där, nämligen att Teracom vill flytta ned närradiosändaren i Brudarmossens mast. Om detta sker innebär det att hela stadsdelar i stan inte kan lyssna till närradion längre. Utvecklingen av denna specifika fråga kommer jag att följa noga.

Jag var inbjuden till träffen för att jag intresserar mig för närradions villkor samt att jag ingår i alliansens mediepolitiska arbetsgrupp.

I mitt inlägg berättade jag att alliansen tar ett helhetsgrepp på mediefrågorna. Just nu pågår tre viktiga utredningar och översyner. Det handlar om public service, om den kommersiella radion samt om de icke kommersiella lokala radio och TV-kanalerna. (Läs närradion och när-TV)

Närradion är en viktig aktör vars verksamhet bör ges goda möjligheter till utveckling. Närradion är viktig för att den är en kanal där både enskilda och föreningar kan föra fram sina åsikter och budskap utan att bli avbrutna.

För min del vill jag att närradion ska få generösare regler för utbyte av program. Slopa kommunregeln. Vi måste också få klarare gränslinjer mellan kommersiell radio och föreingsradion. Idag utnyttjas de generösa reglerna av lycksökare. Jag kan också tänka mig ett statligt stimulansstöd till närradion. Jag är också övertygad om att tekniken är närradions vän. Nya tekniska lösningar kommer att vara till hjälp för närradion. Redan idag läggs många närradionprogram ut på webben.

Jag lärde mig mycket på seminariet och jag fick förstås med en hel del från hela "närradiorörelsen"